Menu

Arhiva-Proračun

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 


 - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko - senjske županije za razdoblje od 2018. - 2020. godine

- Dopis - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko - senjske županije za razdoblje od 2018. - 2020. Godine
- Prilog 1 – Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika
- Prilog 2 – Plan razvojnih programa Ličko – senjske županija za 2018. godinu
- Prilog 3 – Obrazloženje financijskog plana (1) Obrazloženje financijskog plana (2)


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2018. GODINE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 30.06.2017. GODINE


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ODLUKA O I. IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. GODINU I 2019. GODINU

Odluka o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

- III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

- ODLUKA O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko - senjske županije za razdoblje od 01. siječnja 2016. - 31.prosinca 2016. godine

Proračun Ličko-senjske županije za 2017 g. s projekcijama za 2018. I 2019. g. sa Službenom zabilješkom

Odluku o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. Godinu

Godišnji financijski i plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2017.g.,

Financijski plan ŽUC-a za 2017.g. s projekcijama plana za 2018. I 2019.g.,

Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan ŽUC –a za 2017.g.

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2017.-2019. godine

 Dopis župana - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2017.-2019. godine

 Prilog 1.- Obrasci: Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu; Plan prihoda i primitaka i Plan rashoda i izdataka

 Prilog 2. – Obrazac: Plan razvojnih programa Ličko – senjske županije za 2017. godinu 


 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G. 

ODLUKA O II. IZMJENI ODOLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G.

SLUŽBENA ZABILJEŠKA UZ IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G.


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 30.06.2016. GODINE

SLUŽBENA ZABILJEŠKA UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2016. GODINE


ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 30.06.2016. GODINE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2016. GODINE 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2016. GODINE   


I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G. 

ODLUKA O I. IZMJENI ODOLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G.

PRORAČUN LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G.

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G.

SLUŽBENA ZABILJEŠKA - PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G.

GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN I PLAN ODRŽAVANJA I OGRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2016. GODINU

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ŽUCA ZA 2016.S PROJEKCIJOM PLANA ZA 2017. I 2018. I FINANCIJSKI PLAN PROJEKATA-INVESTICIJA 2016.-2018.G.

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 31.12.2015. godine

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2015.G.

ODLUKA O II. IZMJENI ODOLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2015.G.

SLUŽBENA ZABILJEŠKA - II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2015.G.

 


Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2016.-2018. godine

Dopis župana - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2016.-2018. godine

Prilog 1.- Okvirni limit (LIMIT-1) za planiranje proračunskih sredstava za razdoblje 2016.-2018. godine po pojedinim razdjelima Županijskog proračuna

Prilog 2.- Obrasci: Prijedlog financijskog plana za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu; Plan prihoda i primitaka i Plan rashoda i izdataka

Prilog 3. – Obrazac: Financijski plan projekata (investicije)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2015. GODINE 

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30.6.2015. godine

IZVJEŠTAJ ŽUC

SLUŽBENA ZABILJEŠKA UZ POLU GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2015. GODINE


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko- senjske županije za 2014. godinu sa Zaključkom o davanju suglasnosti
I. Izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu 
Odluku o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu


ODLUKA o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu

PRORAČUN LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU


- I. Izmjene i dopune Proračuna Ličko - senjske županije za 2014. godinu 
 
- Odluka o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko - senjske županije za 2014. godinu


- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Ličko - senjske županije za razdoblje od 01.01. - 30.06.2014. godine

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županisjke uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-30.06.2014. godine

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko - senjske županije za razdoblje od 01. siječnja 2014. - 31.prosinca 2014. godine


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Ličko - senjske županije za 2013. godinu
 
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013. godinu prema redosljedu: 
 
    1. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana - 1. dio
    2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana - 2. dio
    3. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana - 3. dio
  


Odluka o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu

- Službena zabilješka uz izradu prijedloga proračuna Ličko-senjske županija za 2014. godinu

- PRORAČUN LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU


- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1.-30.6.2013. godine prema redosljedu:
    
    1. Polugodišnji izvještaj - PRORAČUN ( opći dio - 1. )
    2. Polugodišnji izvještaj - PRORAČUN ( posebni dio - 2. )
    3. Službena zabilješka - PRORAČUN ( 3. dio )

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 1.1.-30.6.2013. godine prema redosljedu:
    
    1. Odluka Županijske skupštine - ŽUC ( 1. dio)
    2. Polugodišnji izvještaj - ŽUC ( 2. dio )
    3. Službena zabilješka - ŽUC ( 3. dio )Obrazloženje financijskog plana

Upute za izradu proracuna 2013-2015

Financijski plan 2013.-2015.

Obrazac financijski plan projekta

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT