Menu

II. sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/17-01/24

URBROJ: 2125/1-01-17-01

Gospić, 28. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam II. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će seodržati 7. srpnja 2017. godine (petak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 10,00 sati. 

D n e v n i    r e d

 

Aktualni sat

1.     Usvajanje zapisnika s  I. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine

2.     Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika cesta d.o.o. Gospić za 2016. godinu

3.     Donošenje Zaključka po Izvješću Razvojne agencije Ličko-senjske županije (LIRA-e) za 2016. godinu (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3

4.     Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu (Prilog 1)

5.   Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu i Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2016. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

6.     Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)

7.     Donošenje Odluke o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu (Prilog 1)

8.     Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za druga dva tromjesečja 2017. godine za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije

9.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske županije

10.  Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi

11.  Donošenje Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela

12.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu NAŠA IDEJA d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Zrće, Grad Novalja

13.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o nabavi mamografa (Prilog 1)

14.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Karlobag

15.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Lovinac

16.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Luke Perkovića Brinje

17.  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2016. godinu 

18.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude kulturnog dobra na području k.o. Karlobag, tvrtke Bagus d.o.o. iz Gornjeg Stupnika (Prilog 1)

19.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Marcele Radoš iz Korenice

20.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», suvlasnika  Nedjeljke i Gavrila Vujanić iz Novog Sada, Republika Srbija

21.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Julije Kušmić iz Skoplja, Republika Makedonija

22.  Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarska pitanja

23.  Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

24.  Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport

25.  Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i  socijalnu skrb

26.  Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja hrvatskih branitelja

27.  Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina

28.  Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise

29.  Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za strateško planiranje, investicije i fondove Europske unije

30.  Donošenje Odluke o imenovanju članova u Skupštinu Hrvatske zajednice županija

31.  Donošenje Odluke o imenovanju tri člana Uredništva «Županijskog glasnika» Ličko-senjske županije

32.  Donošenje Rješenja o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske županije

33.  Donošenje Rješenja o imenovanju Etičkog povjerenstva

34.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o preseljenju ljekarničke jedinice Perušić

 

 

                                          

               Napomena:

               Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

               Prijedlozi Odbora za izbor i imenovanje pod točkama 22. do 37. dostavit će se na sjednici Skupštine.

               Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite p.o. pročelnici Tajništva Ličko–senjske županije Gordani Pađen (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

               S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A

Nada Marijanović, mag.ing.silv., v.r.

 

Napomena:

 

Predložene točke 34. do 37. su skinute s dnevnog reda:

 

34.  Donošenje Rješenja o opozivu i prijedlogu članova u Nadzorni odbor Lika cesta d.o.o. Gospić

35.  Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste

36.  Donošenje Rješenjarazrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Novalja

37.  Donošenje Rješenjarazrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Senj

                                           

 

 Dnevni red dopunjen točkom:

 

       34. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o preseljenju ljekarničke jedinice Perušić.

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT