Menu

Sazvana VI. sjednica županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/19-01/25
URBROJ: 2125/1-01-19-01
Gospić, 15. studenoga 2019. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18) sazivam VI. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će seodržati 27. studenoga 2019. godine (srijeda) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 14.00 sati. 

D n e v n i   r e d   

 

Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika s V. sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu (Prilog 1)
3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2019. godini
4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2019. godini
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Prilog 1)
6. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske županije
7. Donošenje Proračuna Ličko-senjske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)
8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2020. godinu
9. Donošenje Zaključka o produljenju važenja Programa rada s financijskim planom Županijskog savjeta mladih Ličko–senjske županije za 2019. godinu do 2020. godine
10. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Ličko-senjske županije za 2020. godinu
11. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Ličko-senjske županije za 2020. godinu
12. Donošenje Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
13. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Gospić za 2020. godinu
14. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine
15. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2020. godinu
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2019. godinu (Prilog 1)
17. Donošenje Odluke o proglašenju područja «Risovac-Grabovača» zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz
18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Gospić o davanju u zakup poslovnog prostora Mariji Kolak Vičić, dr.med.dent. za obavljanje privatne prakse u ordinaciji dentalne medicine (Prilog 1)
19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Korenica o davanju u zakup poslovnog prostora Ahmad Mah′D-u, dr.med. za obavljanje privatne prakse u ordinaciji obiteljske medicine u ambulanti Udbina (Prilog 1)
20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Korenica o davanju u zakup poslovnog prostora Jeleni Radić dr.med.spec. obiteljske medicine za obavljanje privatne prakse u ordinaciji obiteljske medicine (Prilog 1)
21. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Ličko-senjske županije

       Napomena:                 

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).
Materijali za točke koje nisu dostavljene u materijalima, bit će dostavljeni prije sjednice Skupštine.
Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje pod točkom 20. dostavit će se na sjednici Skupštine.
Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite Gordani Pađen, zamjenici pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-208, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. '; document.getElementById('cloak92753').innerHTML += ''+addy_text92753+'<\/a>'; //--> ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.). 

                S poštovanjem,  

P R E D S J E D N I K  

Marijan Kustić 

 

Dnevni red dopunjen je točkama:

1. Donošenje Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije
2. Donošenje Odluke o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije
3. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za izgradnju plinskog distribucijskog sustava (uključujući distribuciju plina) na dijelu Ličko-senjske županije: Grad Gospić i Grad Otočac
4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije od 2016. do 2020. godine
5. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Maria Biondića iz Otočca
6. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Momčila Grbića iz Plitvica Sela, Plitvička Jezera


ODBORI ZA VI. SJEDNICU ŽUPANISJKE SKUPŠTINE OD 27.11. 2019

DNEVNI RED  6. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

DNEVNI RED 1. SJEDNICE ODBORA ZA STATUT POSLOVNIK I PROPISE DNEVNI RED 1. SJEDNICU ODBORA ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT

DNEVNI RED 3. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE OD 30. RUJNA 2019.


Poslovnikom Županijske skupštine uređena je javnost rada Skupštine i njenih radnih tijela. 

Osim medija, rad Skupštine i radnih tijela Skupštine mogu pratiti građani, udruge ili druge pravne osobe. 

Ukoliko građani ili ovlaštene osobe za zastupanje pravne osobe žele biti nazočni sjednici dužni su, izvijestiti tajnika Županijske skupštine prijavom na obrascu. 

Prijava se podnosi po objavi dnevnog reda Županijske skupštine na internet stranici Ličko-senjske županije (www.licko-senjska.hr), tajniku Županijske skupštine elektroničkim putem Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. '; document.getElementById('cloak29102').innerHTML += ''+addy_text29102+'<\/a>'; //-->  ili putem telefaxa 053/572-436, a krajnji rok za podnošenje je 48 sati prije održavanja sjednice.

Zbog prostornog ograničenja, sjednici mogu prisustvovati najviše četiri osobe. 

Podnositelji prijava o mogućnosti prisustvovanja sjednici bit će obaviješteni telefonskim ili elektroničkim putem najkasnije do 15 sati radnog dana, koji prethodi danu održavanja sjednice. 

U slučaju da je podneseno više od četiri prijave, pravo prednosti imat će ranije podnesene prijave. 

Za vrijeme prisustvovanja sjednici građanke i građani, odnosno ovlaštene osobe za zastupanje nemaju pravo javljati se za riječ ni na bilo koji način remetiti red na sjednici.

OBRAZAC ZA PRIJAVU prisustvovanja građanke/građanina, ovlaštene osobe za zastupanje pravne osobe na sjednici Županijske skupštine Ličko – senjske županije  - pdf

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT