Menu

Služba za financije

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

Tel: 053/588-238, 573-657
Fax: 053/573-657
E-mail:  
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

p.o. Pročelnica: Mira Jurišić, struč.spec.oec.

U Službi za financije ustrojena se dva Odsjeka, kao unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za proračun i financije i Odsjek za javnu nabavu.

 

  • U Odsjeku za proračun i financije obavljaju se poslovi pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije, a odnose se na poslove planiranja, pripreme i izrade nacrta proračuna Županije i projekcija za dvogodišnje razdoblje te pratećih općih akata, praćenja i kontroliranja naplate javnih prihoda, izrade periodičnih (tromjesečnih, polugodišnjih i devetomjesečnih) i godišnjih financijskih izvještaja proračuna te prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, praćenje izvršenja sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za sva upravna tijela, vode knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, knjigovodstveni popis županijske imovine, kao i druge financijske i knjigovodstvene evidencije propisane posebnim propisima, provodi postupak zaduživanja Županije i davanje jamstava, prati zaduživanje i izrađuje izvještaj o stanju duga, izrade uputa proračunskim korisnicima o načinu izrade financijskih planova, koordinira suradnja s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Županije pripremaju analitička izvješća i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz, predlažu mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i koordinira uvođenje sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima, poslovi vezani za blagajničko poslovanje, obračun plaća i naknada, evidencije decentraliziranih javnih funkcija te rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na akte nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave iz područja poreznih prihoda, u skladu sa zakonom.

 

  • U Odsjeku za javnu nabavu obavljaju se poslovi javne nabave za upravna tijela Županije, a odnose se na prikupljanje prijedloga za izradu plana nabave od upravnih tijela, izradu plana nabave Županije za tekuću godinu, koordinaciju i provedbu postupaka javne nabave za potrebe Županije, vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrada godišnjeg izvješća za potrebe nadležnih tijela, daju očitovanja i dostavljaju akte Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima te vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI