Menu

TAJNIŠTVO

Adresa:dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

Tel:053/588-207
Fax:
053/572-436
E-mail:
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnik-Tajnik PETAR KRMPOTIĆ, dipl. politolog


U Tajništvu Županije ustrojena su dva Odsjeka, kao unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za organizaciju rada Županijske skupštine i Župana i Odsjek za zajedničke poslove.

Unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojene su za obavljanje sljedećih poslova:

 

Ø      u Odsjeku za organizaciju rada Županijske skupštine i Župana obavljaju se poslovi iz djelokruga rada Županijske skupštine i Župana, pruža pravna pomoć upravnim tijelima Županije i osigurava jedinstvena praksa u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Županije, poslovi vezani za unaprjeđenje rada lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslovi izdavanja službenog glasila Županije, poslovi pripreme i provedbe javne nabave, poslovi vezani za suradnju s jedinicama lokalne samouprave u Županiji, državnim tijelima, Vijećem i predstavnikom nacionalne manjine na razini Županije i ostali poslovi kojima se osigurava redovno funkcioniranje Županijske skupštine, Župana i njihovih radnih tijela, poslovi vezani za pripremu, prijavu i provedbu projekata u skladu sa smjernicama strateških dokumenata na državnoj i županijskoj razini te izradu potrebne dokumentacije radi prijave projekata za financiranje iz domaćih izvora i sredstava EU.

Ø      u Odsjeku za zajedničke poslove obavljaju se poslovi u svezi s radnim odnosima dužnosnika u Županiji, službenika i namještenika u upravnim tijelima Županije izuzev poslova zaštite na radu, pruža se pravna i stručna pomoć drugim upravnim tijelima iz djelokruga Odsjeka, obavljaju se stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu i Službenički sud, poslovi uredskog poslovanja arhiviranja i prijema i otpreme pošte i drugi poslovi iz djelokruga Tajništva.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI