Menu

Kabinet župana

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

Tel: 053/588-201, 575-557
Fax: 053/572-100
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Pročelnica: Sanja Vladetić Pavelić,  dipl.učitelj

U Kabinetu župana ustrojena su dva Odsjeka, kao unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za poslove protokola i informiranje i Odsjek za poslove međuregionalne i međunarodne suradnje, poslove zaštite i spašavanja, poslove upravljanja imovinom i pomoćno – tehničke poslove.

Izvan Odsjeka obavljaju se poslovi unutarnjeg revizora i glasnogovornika.

Unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se za obavljanje sljedećih poslova:

Ø      u Odsjeku za poslove protokola i informiranje obavljaju se poslovi iz područja protokola; organizacija prijama, sastanaka, obilježavanja državnih i lokalnih blagdana, isticanje i zaštita državnih i županijskih obilježja te  poslovi iz područja  informiranja; suradnja sa sredstvima priopćavanja, priprema priopćenja za javnost, organizacija tiskovnih konferencija, poslovi izrade informativnih publikacija i drugog promidžbenog materijala, poslovi praćenja i analize tekstova objavljenih u sredstvima javnog priopćavanja i drugi administrativno – tehnički poslovi  za potrebe Župana, odnosno Zamjenika župana,

Ø      u Odsjeku za poslove međuregionalne i međunarodne suradnje, poslove zaštite i spašavanja, poslove upravljanja imovinom i pomoćno – tehničke poslove obavljaju se poslovi iz područja međuregionalne i međunarodne suradnje, poslovi pripreme i provedbe javne nabave, poslovi vezani za pripremu, prijavu i provedbu projekata u skladu sa smjernicama strateških dokumenata na državnoj i županijskoj razini te izradu potrebne dokumentacije radi prijave projekata za financiranje iz domaćih izvora i sredstava EU, organiziranja bilateralne i druge suradnje Županije u zemlji i inozemstvu, pripreme prijedloga sporazuma o suradnji, poslovi vezani uz članstvo Županije u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva, poslovi civilnih obrambenih priprema, poslovi civilne zaštite, poslovi zaštite od požara i elementarnih nepogoda, poslovi zaštite na radu, poslovi informatizacije poslovanja za sva tijela Županije, izuzev Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, poslovi upravljanja, održavanja, čuvanja i zaštite imovine Županije te pomoćno tehnički poslovi za sva tijela Županije koji uključuju: poslove upravljanja i održavanja imovine u vlasništvu Županije, poslove planiranja investicijskog održavanja poslovnog prostora i objekata u vlasništvu Županije, poslove planiranja te nabave uredske opreme, poslove izrade akata, ugovora i sporazuma koji se odnose na zaštitu i upravljanje imovinom.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI