Kontakt

UO za gospodarstvo

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: Ana Rukavina - Stilinović, univ.spec.oec.

Telefon: 053/588-248
Telefon: 053/588-285
Fax: 053/588-287
E-mail: gospodarstvo@licko-senjska.hr

O odjelu Dokumenti Kontakt Za izvoznike


O odjelu

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, vodnog gospodarstva, pomorskog dobra i morskih luka, prometa i veza, šumarstva, poljoprivrede, turizma, lovstva, ribarstva, veterinarstva i ostale poslove iz područja gospodarstva, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljstva.

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar: izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih, izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja, utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima, utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata, razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
 • donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
 • utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
 • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata, utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju, izdavanje EU potvrda za turističke vodiče,
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara,
 • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe, izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe, donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom, sudjelovanje u radu povjerenstva za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru,
 • izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama,
 • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova, vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta,
 • na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume, prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice,
 • izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
 • te druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.              

U Upravnom odjelu za gospodarstvo ustrojena su dva Odsjeka:

 • Odsjek za poslove iz područja gospodarstva
 • Odsjek za povjerene poslove državne uprave iz područja gospodarstva