Kontakt

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

Tel.: 053/588-201, 575-557

Fax: 053/572-100

E-mail:   kabinet.zupana@licko-senjska.hr

UO za poslove župana i županijske skupštine

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: Gordana Pađen dipl. iur.

Telefon: 053/588-207
Fax: 053/572-436
E-mail: gordana@licko-senjska.hr
E-mail: tajnistvo@licko-senjska.hr

O odjelu Kontakt


O odjelu

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine obavlja poslove iz područja organizacije rada Županije i njenih tijela (Župana, Skupštine i njihovih radnih tijela) unapređenja rada lokalne i područne samouprave, suradnje s drugim jedinicama samouprave, državnim tijelima i udrugama nacionalnih manjina Županije, obavlja poslove uredskog poslovanja, osim prijema i otpreme pismena za pojedini Odjel izvan sjedišta Županije, radnih odnosa zaposlenika Županije, poslove informatizacije poslovanja za sva tijela Županije, izuzev Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, poslove izdavanja službenog glasila Županije te ostale poslove kojima se osigurava redovno funkcioniranje tijela Župana i Županijske skupštine i njihovih radnih tijela.

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine obavlja i poslove protokola i odnosa s javnošću za sva tijela Županije, organiziranja bilateralne i druge suradnje Županije u zemlji i inozemstvu te pripreme prijedloga sporazuma o suradnji, obavlja poslove civilnih obrambenih priprema u Županiji, zaštite od požara, civilne zaštite i zaštite od prirodnih nepogoda, poslove upravljanja, čuvanja i zaštite imovine Županije te pomoćno tehničke poslove i poslove zaštite na radu.

Poslovi iz stavka 1. i 2. posebno se odnose na:

 • stručne, pravne i tehničke poslove iz djelokruga rada Župana i Županijske skupštine, kao i pružanje pravne pomoći upravnim tijelima Županije u primjeni propisa iz djelokruga rada Župana i Županijske skupštine,
 • suradnju s jedinicama lokalne samouprave u Županiji, državnim tijelima, Vijećem i predstavnikom nacionalne manjine na razini Županije, provođenje nadzora trošenja sredstava dobivenih iz proračuna Županije za provedbu aktivnosti utvrđenim programima rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te ostale poslove kojima se osigurava redovno funkcioniranje Župana, Županijske skupštine i njihovih radnih tijela,
 • poslove u svezi s izborom i imenovanjima dužnosnika Županije te radnih odnosa službenika i namještenika u upravnim tijelima Županije,
 • organiziranje poslova iz područja protokola i informiranja te iz područja međuregionalne i međunarodne suradnje,
 • obavljanje poslova uredskog poslovanja i arhive,
 • izdavanje službenog glasila Županije,
 • rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
 • koordiniranje poslovima civilnih obrambenih priprema, zaštite od požara, civilne zaštite i zaštite od prirodnih nepogoda te poslovima upravljanja, čuvanja, zaštite imovine i zaštite na radu.

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa liste birača,
 • određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Ličko-senjske županije,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju sukladno posebnim propisima,
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.       

U Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske skupštine ustrojena su četiri Odsjeka:

 • Odsjek za organizaciju rada Župana i Županijske skupštine
 • Odsjek za zajedničke poslove
 • Odsjek za poslove protokola, informiranje i pomoćno-tehničke poslove
 • Odsjek za poslove civilne zaštite, međuregionalne i međunarodne suradnje, informatizacije i poslove upravljanja imovinom