Menu

Proračun

PRIJEDLOG PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. GODINU I 2021. GODINU (PDF)

Javno savjetovanje dostupno na linku: http://licko-senjska.hr/index.php/k2-tags/2018-02-09-01-53-12/prethodno-savjetovanje/2-razno/210-otvorena-savjetovanja


 

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU


Upute o načinu komunikacije, financiranja, izvještavanja i drugih aktivnosti između Ličko – senjske županije i proračunskih korisnika

 


- Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko – senjske županije za razdoblje od 2019. – 2021. godine

- Dopis župana - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko – senjske županije za razdoblje od 2019. – 2021. godine

- Prilog 1 – Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika

- Prilog 2 – Plan razvojnih programa Ličko – senjske županije za 2019. godinu

- Prilog 3 – Obrazloženje financijskog plana (1) (2)


Konsolidirani financijski izvještaj Ličko – senjske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Financijska izvješća Ličko - senjske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2017. godine

Bilješke uz financijska izvješća Ličko - senjske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2017. Godine


 - PRORAČUN LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

- OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

- ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU 

- GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 


 - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko - senjske županije za razdoblje od 2018. - 2020. godine

- Dopis - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko - senjske županije za razdoblje od 2018. - 2020. Godine
- Prilog 1 – Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika
- Prilog 2 – Plan razvojnih programa Ličko – senjske županija za 2018. godinu
- Prilog 3 – Obrazloženje financijskog plana (1) Obrazloženje financijskog plana (2)


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2018. GODINE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 30.06.2017. GODINE


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ODLUKA O I. IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. GODINU I 2019. GODINU

Odluka o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

- III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

- ODLUKA O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU


 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko - senjske županije za razdoblje od 01. siječnja 2016. - 31.prosinca 2016. godine

Proračun Ličko-senjske županije za 2017 g. s projekcijama za 2018. I 2019. g. sa Službenom zabilješkom

 

Odluku o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. Godinu

 

Godišnji financijski i plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2017.g.,

 

Financijski plan ŽUC-a za 2017.g. s projekcijama plana za 2018. I 2019.g.,

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan ŽUC –a za 2017.g.

 

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2017.-2019. godine

 Dopis župana - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2017.-2019. godine

 Prilog 1.- Obrasci: Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu; Plan prihoda i primitaka i Plan rashoda i izdataka

 Prilog 2. – Obrazac: Plan razvojnih programa Ličko – senjske županije za 2017. godinu 


 

 

ARHIVA PRORAČUN

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI