Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Ličko – senjske županije

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije imenovano je Rješenjem Županijske skupštine Ličko-senjske županije na  XIX. sjednici održanoj 29. travnja 2024. godine ( Županijski glasnik br.10/24).

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava i interese pacijenata na području Ličko – senjske županije,
 • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata i predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata te obavještava javnost o povredama prava pacijenata,
 • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Ličko-senjske županije
 • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata Ministarstva zdravstva o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
 • podnosi Županijskoj skupštini Ličko – senjske županije i Ministarstvu zdravstva izvješće o svom radu,
 • obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje  Ličko – senjske županije koji obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe rada Povjerenstva.

 

Predsjednik i članovi Povjerenstva su:

 1. Ivica Alić,  predsjednik Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata  Gospić – predsjednik
 2. Mandica Pavelić, predsjednica Udruge oboljelih i liječenih od  malignih bolesti, njihovih obitelji i prijatelja „Vila za Liku“ –  članica
 3. Ankica Brkljačić, predsjednica Društva multiple skleroze Ličko-senjske    županije –  članica
 4. Marija Došen, članica Udruge slijepih Ličko-senjske županije – članica
 5. Karlo Pavletić, Gospić, član Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju „Pčelice“ – član

 

E-mail adresa za pritužbe pacijenata: prituzbe.pacijenata@licko-senjska.hr 

 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Ličko – senjske županije

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova je radno-savjetodavno tijelo Županijske skupštine. Zadatak Povjerenstva je promicanje razvoja svijesti o ravnopravnosti muškaraca i žena, te puno ostvarenje prava u političkom, obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, građanskom i svakom drugom području života, sukladno odredbama Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. – 2015. godine na području Ličko-senjske županije.

Na III. sjednici  Županijske skupštine  održanoj 30. rujna 2013. godine donijeto je Rješenje kojim se u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Ličko senjske županije imenuju:
1. Dubravka Rukavina, dipl.soc.rad. – voditeljica Odsjeka za zdravstvo i socijalnu skrb u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Ličko-senjske županije – za predsjednicu
2. Marijana Rončević, dipl.uč. – viša stručna suradnica za poslove socijalne skrbi u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Ličko-senjske županije – za članicu
3. Vlado Brkljačić – ravnatelj Društva Crvenog križa Ličko-senjske županije – za člana
4. Katarina Milković, bacc.oec – članica Županijske skupštine - za članicu
5. Eva Amalija Orešković, studentica – za članicu
6. Ana Lukanović, dipl.soc.rad. – ravnateljica Centra za socijalnu skrb Senj – za članicu
7. Božica Šuper, dipl.novinarka – upravna savjetnica za hrvatske branitelje u Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji – za članicu

 

Kulturno vijeće Ličko-senjske županije

Kulturno vijeće Ličko-senjske županije osnovano je Rješenjem Županijske skupštine  Ličko-senjske županije na XXVII. sjednici održanoj 13. listopada 2004. godine ( „Županijski glasnik“ br. 16/04).

Kulturno vijeće Ličko-senjske županije je savjetodavno tijelo pri izradi prijedloga smjernica godišnjih i dugoročnih Programa javnih potreba u kulturi Ličko-senjske županije. Razmatra mjere za poticanje i promicanje profesionalnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva u području svoje nadležnosti, te Županiji kao osnivaču predlaže mjere za njezino unapređenje.

Vijeće ima 5 članova koji se imenuju iz područja umjetnosti i kulture na period od četiri godine.

Nove članove Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije, Županijska skupština je imenovala na sjednici održanoj 25. rujna 2017. godine, na vrijeme od četiri godine („Županijski glasnik“ br. 21/17).

Predsjednik i članovi Kulturnog vijeće Ličko-senjske županije su:

 • Krešimir Tomljenović – predsjednik
 • Danko Ivšinović, prof. – član
 • Milan Ostavić, dipl.uč. – član
 • Blaženka Ljubović, prof. – članica
 • Dragica Rogić. - članica
 

Partnersko vijeće Ličko – senjske županije

Partnersko vijeća Ličko – senjske županije osnovano je Odlukom Županijske skupštine od 30. studenoga 2015. godine („Županijski glasnik“ br. 23/2015.) kao savjetodavno tijelo Ličko-senjske županije s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini Županije, predlaganja strateških projekata te sudjelovanja u izradi Županijske razvojne strategije 2015.- 2020. godine, sukladno Smjernicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe.

Partnersko vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • prepoznavanje i predlaganje strateških projekata te praćenje njihovih učinaka na razvoj,
 • savjetovanje i davanje smjernica tijekom izrade Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2015-2020. godine,
 • davanje mišljenja Županijskoj skupštini o učinkovitosti i kvaliteti Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana, Komunikacijske strategije i drugih županijskih planskih dokumenata i prema potrebi predlaganje njihova poboljšanja,
 • nadziranje učinkovitosti i kvalitete provedbe Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana i ostalih županijskih planskih dokumenata što obuhvaća: 
  • periodično ocjenjivanje napretka u postizanju ciljeva Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana i Komunikacijske strategije,
  • ocjenjivanje i odobravanje godišnjih i zavr- šnih izvješća o provedbi Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana i Komunikacijske strategije, 
  • predlaganje izmjena i/ili dopuna Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana i Komunikacijske strategije, - podnošenje godišnjeg izvješća o radu Županijskoj skupštini.

Sukladno načelu partnerstva i suradnje kako bi se povezali dionici razvoja na području Ličko-senjske županije, u radu Partnerskog vijeća sudjeluju predstavnici:

 • javnog sektora (Ličko-senjska županija, Razvojna agencija Ličko-senjske županije, gradovi i općine na području Ličko-senjske županije, Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, ustanove kojima je osnivač Ličko-senjska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Gospić),
 • gospodarskog i socijalnog sektora (HGK Županijska komora Otočac, Obrtnička komora Ličko-senjske županije, gospodarski subjekti),
 • civilnog sektora (lokalne akcijske grupe i druge organizacije civilnog društva koje djeluju na području Ličko-senjske županije).
 •  

Rješenjem o imenovanju Partnerskog vijeća Ličko – senjske županije („Županijski glasnik“ br. 18/2019.) za članove su imenovani:

1.    gđa. Jasna Orešković Brkljačić, zamjenica župana Ličko-senjske županije, Ličko-senjska županija - za člana,

       gđa. Ana Rukavina-Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije, Ličko-senjska

       županija– za zamjenika člana,

2.    g. Andrija Brkljačić, ravnatelj, JU Razvojna agencija LSŽ-LIRA – za člana

       gđa. Marija Zorić, voditeljica Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje, JU Razvojna agencija LSŽ-LIRA

        – za zamjenika člana

3.    gđa. Ivana Starčević, voditeljica, Lokalna akcijska grupa LIKA– za člana

       gđa. Maria Ćaćić, administrator, Lokalna akcijska grupa LIKA - za zamjenika člana,

4.    gđa. Kristina Prša, zamjenica gradonačelnika, Grad Gospić– za člana,

       gđa. Nikolina Tonković Čorak, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i ruralni razvoj, Grad Gospić – za zamjenika člana,

5.    gđa. Antonija Bićanić, pročelnica, Grad Otočac,– za člana,

       gđa. Lucijana Vidmar, viši stručni suradnik za poljoprivredu, malo i srednje poduzetništvo, Grad Otočac

        – za zamjenika člana,

6.    g. Jure Tomljanović, pročelnik Grada Senja, Grad Senj – za člana,

       g. Vedran Ažić, ravnatelj Ustanove za razvoj Grada Senja, Grad Senj – za zamjenika člana,

7.    gđa. Marija Vidušin, Savjetnica za komunalni sustav, Grad Novalja – za člana,

       g. Dinko Škunca, Viši stručni suradnik za europske integracije i gospodarstvo, Grad Novalja – za zamjenika člana,

8.    gđa. Kristina Kolak, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje, Općina Brinje – za člana,

       g. Ivica Perković, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,

       Općina Brinje - za zamjenika člana,

9.    gđa. Marija Vlašić, Općina Plitvička Jezera, – za člana,

       gđa. Ljiljana Hrgota, Općina Plitvička Jezera – za zamjenika člana,

10.  gđa. Nada Marjanović, , Općina Perušić - za člana,

       g. Mihael Kurteš, Općina Perušić – za zamjenika člana,

11.  gđa. Karla Mažuran, Općina Karlobag – za člana,

       gđa. Tomislava Jurković, Općina Karlobag - za zamjenika člana

12. g. Milorad Delić, općinski Načelnik, Općina Vrhovine – za člana,

      gđa. Marijana Orešković, službenik- Pročelnik, Općina Vrhovine – za zamjenika člana,

13. g. Milan Đukić, v.d. Pročelnik, Općina Donji Lapac – za člana,

      g. Milan Divjak, Viši upravni referent za komunalne poslove i pripremu građevinskog zemljišta, Općina Donji Lapac

      – za zamjenika člana,

14. gđa, Marijana Živković Bakmaz, pročelnica JUO-a, Općina Lovinac – za člana,

      gđa. Nataša Mataić, administrativna tajnica, Općina Lovinac – za zamjenika člana,

15. g. Zlatko Brkić, pomoćnik pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Općina Udbina – za člana,

      gđa. Marina Gučanin Franjičić, zamjenica načelnika iz reda hrvatskog naroda, Općina Udbina - za zamjenika člana,

16. gđa. Ivona Drašić Šarić, rukovoditeljica Odsjeka za mjere aktivne politike zapošljavanja, HZZ PU Gospić – za člana,

      gđa. Milka Rukavina, v.d. predstojnica, HZZ PU Gospić – za zamjenika člana,

17. g. Tomislav Kovačević, ravnatelj, JU NP Plitvička Jezera – za člana,

      gđa. Katarina Marković, viši savjetnik u Uredu ravnatelja, JU NP Plitvička Jezera – za zamjenika člana,

18. g. Mario Šaban, JU "Park prirode Velebit" – za člana,

      gđa. Nikolina Jelinić, JU "Park prirode Velebit“– za zamjenika člana,

19. gđa. Franka Grbavac, biolog, Nacionalni park Sjeverni Velebit – za člana

      gđa. Irena Krušić Tomaić, šumar, Nacionalni park Sjeverni Velebit – za zamjenika člana

20. gđa.  Jelena Milković, ravnateljica, JU Pećinski park Grabovača – za člana

      g. Tomislav Špehar, čuvar prirode, JU Pećinski park Grabovača – za zamjenika člana

21. gđa. Irena Banić, viša stručna suradnica, HGK ŽK Otočac – za člana,

      gđa. Frana Lokas Mudrovčić, viša stručna suradnica, HGK ŽK Otočac – za zamjenika člana,

22. g. Joso Vrkljan, predsjednik Komore, HOK, Obrtnička komora LSŽ – za člana,

      gđa. Ankica Šubarić, tajnica Komore, HOK, Obrtnička komora LSŽ – za zamjenika člana,

23. gđa. Željka Šikić, Udruga „Pčelice“ Gospić – za člana.

      gđa. Antonija Klepić, Udruga „Pčelice“ Gospić – za zamjenika člana,

24. gđa. Dragica Rogić, Udruga Gačanka – za člana,

      gđa. Viktorija Rogić, Udruga Gačanka – za zamjenika člana,

25. gđa. Anita Bušljeta Tonković, voditeljica Područnog centra Instituta u Gospiću, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,

      Područni centar Gospić – za člana,

      g. Ivan Brlić, znanstveni suradnik Instituta, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Gospić

      – za zamjenika člana,

26. g. Ivan Barković, prof., Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću – za člana,

      gđa. Tihana Štimac, mag.oec., Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću – za zamjenika člana,

27. g. Danijel Tušak, Tušak d.o.o. Gospić – za člana,

       gđa. Željka Župan, Tušak d.o.o. Gospić– za zamjenika člana,

28. gđa. Petra Kovačević, voditeljica klastera, Klaster Lika Destination – za člana,

      gđa. Viktorija Rogić, stručna suradnica, Klaster Lika Destination – za zamjenika člana

29. g. Mile Milković, ravnatelj, Razvojni centar Ličko-senjske županije – za člana

30. gđa. Petra Aničić, voditeljica , LAGUR Tramuntana – za člana,

      gđa. Jelena Tomljenović, stručna suradnica za pripremu i provedbu LRSR, LAGUR Tramuntana – za zamjenika člana

 

Članovi Partnerskog vijeća i njihovi zamjenici imenuju se za razdoblje trajanja Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine.

 

Gospodarsko socijalno vijeće

Gospodarsko-socijalno vijeće Ličko-senjske županije osnovano je Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća od 03. svibnja 2002. godine radi uspostave tripartitnog dijaloga između Ličko-senjske županije, sindikalnih središnjica i poslodavaca. Gospodarsko-socijalno vijeće osniva se radi zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne, porezne i razvojne politike, te poticanja sklapanja i primjene kolektivnih ugovora.

S obzirom na činjenicu da su tijekom 2013. godine provedeni lokalni izbori te da je na nacionalnoj razini došlo do promjene potpisnika Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća na strani sindikalnih središnjica, tom prigodom pristupljeno je sklapanju novog Sporazuma o osnivanju GSV-a Ličko-senjske županije, kako bi se sastav GSV-a na županijskoj razini uskladio sa sastavom GSV-a na nacionalnoj razini.

Time je konstituirano Gospodarsko-socijalno vijeće Ličko-senjske županije koga sada čine pet predstavnika Ličko-senjske županije, četiri predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca i po jedan predstavnik svake od četiri sindikalne središnjice (SSSH, HURS, MHS i NHS).

Sporazumom o osnivanju GSV-a LSŽ utvrđeno je da Vijeće:

 • promiče ideju trostrane suradnje Županije, udruga sindikata i udruga poslodavaca na razmatranju i rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema;
 • prati i ocjenjuje utjecaj gospodarske, komunalne, porezne i socijalne politike i mjera u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj na području Županije;
 • predlaže mjere za vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike na županijskoj razini;
 • daje mišljenje o prijedlogu županijskog proračuna;
 • prati, izučava i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj na području Županije;
 • prati stanje na području zapošljavanja, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada i zaštite na radu, na županijskoj razini, te predlaže mjere za njihovo poticanje i unapređenje;
 • razmatra i druga pitanja od zajedničkog interesa na području Županije, te upućuje svoje incijative i mišljenja Županijskoj skupštini;
 • potiče sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora na području Županije;
 • prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne sigurnosti i predlaže mjere za unapređivanje;
 • usvaja izvještaj o radu Vijeća i njegovih radnih tijela.

Vijeće ima predsjednika i dva dopredsjednika koje biraju članovi Vijeća većinom glasova na vrijeme od godine dana, naizmjenično iz redova sva tri socijalna partnera.

Predsjednik GSV-a Ličko-senjske županije je:

 • Tomislav Užarević, predstavnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Dopredsjednice GSV-a Ličko-senjske županije su:
 • Blaženka Jurčić, predstavnica HUP-a,
 • Milka Rukavina, predstavnica Ličko-senjske županije.

Administrativne poslove priprema sjednica, kao i druge poslove u vezi s radom Vijeća, a u skladu s Poslovnikom o radu Vijeća, obavlja tajnica Vijeća Zrinka Mraović, kontakt tel: 053/588-245, faks: 053/588-287, e-mail: zrinka.mraovic@licko-senjska.hr u Upravnom odjelu za gospodarstvo Ličko-senjske županije, dr. F. Tuđmana 4 u Gospiću.

 

Županijski savjet mladih ličko-senjske županije

Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) osnovan je Odlukom Županijske skupštine Ličko-senjske županije na XVII. sjednici održanoj 18. srpnja 2007. godine („Županijski glasnik” br. 13/07) i ovo mu je šesti saziv.

Županijska skupština donijela je 8. srpnja 2014. godine, novu Odluku o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 14/14), kojom je izvršeno usklađivanje s novim Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine” br. 41/14).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Ličko-senjske županije,  koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Županije. Pod mladima se podrazumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području Ličko-senjske županije, u dobi od navršenih 15 do 30 godina života, u trenutku podnošenja kandidature.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

 • raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koji su od interesa za mlade,
 • u suradnji s predsjednikom Županijske skupštine inicira na sjednici Županijske skupštine raspravu i donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Ličko-senjske županije te način rješavanja navedenih pitanja,
 • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Županijske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Županije,
 • daje mišljenja, prijedloge i preporuke Županijskoj skupštini o pitanjima i temama od interesa za mlade,
 • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade,
 • daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih,
 • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih,
 • potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže i daje na odobravanje Županijskoj skupštini program rada s financijskim planom radi ostvarenja programa rada Savjeta mladih, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu,
 • podnosi godišnje izvješće o svom radu Županijskoj skupštini do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Županu i objavljuje na web stranici Županije,
 • po potrebi poziva predstavnike Županije na sjednice Savjeta mladih,
 • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade te - obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Županijska skupština izabrala je 27. travnja 2022. godine, na vrijeme od tri godine.  

Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije bira se:

1. Petar Butorac – predsjednik Savjeta

    Nikolina Mrla – za zamjenicu                          

2. Mila Dračar – zamjenica predsjednika Savjeta

    Marko Murgić - za zamjenika                        

3.Tomislav Lončarić – za člana

    Ines Zlatarević - za zamjenicu                          

4. Magdalena Marković - za članicu

    Ivan Žubrinić - za zamjenika

5.  Paula Matanović - za članicu

     Ivana Pocrnić - za zamjenicu                          

6. Nella Novačić - za članicu

    Ana Starčević - za zamjenicu                          

7.  Mihael Orešković - za člana

     Anđela Abramović Orešković - za zamjenicu                          

8.  Ema Rukelj - za članicu

     Katarina Belančić - za zamjenicu                                     

9.   Andrea Rumenović - za članicu

      Ana Jelečanin - za zamjenicu                                    

10.  Nikolina Uzelac - za članicu

       Ana Šarić - za zamjenicu                                                       

11.  Karlo Župan - za člana

      Mia Binički - - za zamjenicu                          Na konstituirajućoj sjednici održanoj 20. svibnja 2022. godine, za predsjednika Savjeta mladih izabran je Petar Butorac, a za zamjenicu predsjednika Mila Dračar.