Kontakt

UO za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: Ana Rukavina - Stilinović, univ.spec.oec.

Telefon: 053/588-248
Telefon: 053/588-285
Fax: 053/588-287
E-mail: gospodarstvo@licko-senjska.hr

O odjelu Kontakt Dokumenti Za izvoznike


O odjelu

Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet obavlja poslove iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, vodnog gospodarstva, pomorskog dobra i morskih luka, pro-meta i veza i ostale poslove iz područja gospodarstva. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet obavlja i poslove određene zakonom koji se odnose na:

  • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar: izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih, izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja, utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima, izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
  • registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima,
  • donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
  • utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
  • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara,
  • izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
  • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prije-voza za vlastite potrebe, izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe, donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom, sudjelovanje u radu povjerenstva za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru,
  • izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opre-me na javnim cestama,
  • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.