Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Ličko – senjske županije

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije osnovano je Rješenjem Županijske skupštine Ličko-senjske županije na IX. sjednici održanoj 27. travnja 2020. godine. („Županijski glasnik“ br. 10/20) ( „Županijski glasnik“ br. 21/13).

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava i interese pacijenata na području Ličko – senjske županije,
  • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata i predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata te obaviještava javnost o povredama prava pacijenata,
  • bez odgađanja obaviještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
  • podnosi Županijskoj skupštini Ličko – senjske županije i ministarstvu nadležnom za zdravstvo izvješće o svom radu,
  • obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Ličko – senjske županije koji obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe rada Povjerenstva.

Predsjednica i članovi Povjerenstva su:

  1. Nada Rogić, predsjednica Udruge tjelesnih invalida Svjetlost, Otočac – za predsjednicu
  2. Katarina Serdar, članica Udruge Roditelja djece s poteškoćama u radu „Pčelica“ – za članicu
  3. Ankica Brkljačić, predsjednica Društva multiple skleroze Ličko-senjske županije – za članicu
  4. Mandica Pavelić, predsjednica Udruge oboljelih i liječenih od malignih bolesti, njihovih obitelji i prijatelja „VILA ZA LIKU“ – za članicu
  5. Marija Došen, članica Udruge slijepih Ličko-senjske županije – za članicu

E-mail adresa za pritužbe pacijenata: prituzbe.pacijenata@licko-senjska.hr