Kontakt

UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: Ana Milinković Rukavina, mag. iur.

Telefon: 053/588-266
Fax: 053/658-066
E-mail: upiti.graditeljstvo@licko-senjska.hr

O odjelu Javni pozivi Obavijesti Gospodarenje otpadom Kontakt Izvješće o tržištu nekretnina X. Izmjene i dopune Prostornog plana LSŽ Državna imovina Obrasci


O odjelu

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Odjel) obavlja poslove izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja dozvola za promjenu namjene i uporabu građevina te poslove tehničkog pregleda građevina.

     U Odjelu se izdaju uvjerenja, potvrde, obavijesti, informacije, ovjeravaju geodetski elaborati, zaprimaju se prijave početka građenja i početka radova na uklanjanju građevina i prosljeđuju nadležnim tijelima, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i drugih područja iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima, vodi postupak za donošenje odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja Županije. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela. 

     U Odjelu se obavljaju poslovi zaštite očuvanja i unaprjeđenja stanja okoliša, očuvanja zaštite prirode iz nadležnosti Županije u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode, poslovi vezani za poboljšanje energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Županije, poslovi temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, poslovi komunalnog gospodarstva i postupanja s otpadom te informatizacije poslovanja, utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade, izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu, u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen, izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje), provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji, donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja, određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište, utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, područje vlasništva i stvarnih prava, donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.