Ernest Petry

Ernest Petry, mag. iur. univ. spec. oec. - MBA

Tel: 053/ 588-201

       053/ 588-211

e-mail: kabinet.zupana@licko-senjska.hr

               ernest.petry@licko-senjska.hr

Djelokrug rada i nadležnost:

 • Župan je izvršno tijelo Županije.
 • Župan obavlja izvršne poslove u Županiji i zastupa Županiju.
 • Župan se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
 • Župan odlučuje hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.

Župan

 • osigurava pripremu prijedloga općih i drugih akata te ih predlaže Skupštini na raspravu i donošenje,
 • izvršava odnosno osigurava izvršavanje akata Skupštine,
 • uređuje određena pitanja za čije je uređenje propisima ili odlukama Skupštine ovlašten,
 • prati i razmatra stanje u područjima iz djelokruga rada Županije, te predlaže i potiče poduzimanje mjera i aktivnosti unaprjeđenja tog stanja,
 • uređuje unutarnji ustroj i način rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Županije,
 • usklađuje i usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
 • organizira razvoj i funkcioniranje županijskog informacijskog sustava,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije u granicama utvrđenim propisima i ovim Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i raspolaganju ostalom imovinom do vrijednosti i pod uvjetima utvrđenim zakonom,
 • priprema i Skupštini predlaže programe javnih potreba i Proračun Županije te upravlja prihodima i rashodima planiranim Proračunom Županije,
 • nadzire financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje korisnika proračuna,
 • utvrđuje kriterije i uređuje način preuzimanja pokroviteljstva nad akcijama i manifestacijama,
 • osniva radna tijela, određuje njihov djelokrug, sastav i način rada te imenuje njihove članove,
 • imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čiji je su/osnivač, su/vlasnik odnosno član Županija, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • imenuje i razrješuje i druge osobe prema odredbama posebnih propisa i općih akata Skupštine,
 • obavlja i druge povjerene mu poslove odnosno poslove predviđene propisima, ovim Statutom i aktima Skupštine,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga Županije za koje nije utvrđena nadležnost drugih tijela.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga župan donosi pravilnike, naredbe, naputke, rješenja, zaključke i druge akte.