Kontakt

UO za poljoprivredu i turizam

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: : Marijana Lulić, dipl. oec.

Telefon: 053/560-606
E-mail: marijana.lulic@licko-senjska.hr

O odjelu Kontakt Dokumenti


O odjelu

Upravni odjel za poljoprivredu i turizam obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: praćenje i analiziranje stanje u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane, sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda, praćenje i analiziranje stanja te predlaganje mjera razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva, poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji, pruža-nje stručne pomoći poljodjelcima u cilju unapređenja proizvodnje, obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora, sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije)  praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina te poslove državne uprave povjerene Županiji koji se odnose na: utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice, obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu, praćenje i analiziranje stanje u turizmu te predlaganje mjera za njegovo unapređenje, izradu analize, izvješća i informacije o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugim pokazateljima uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma na području županije, praćenje i sudjelovanje u aktivnostima promocije turističke ponude Županije, poticanje razvitka kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih oblika turizma, koordinaciju i usklađenje razvojne aktivnosti jedinica regionalne samouprave i gospodarskih subjekata iz područja ugostiteljstva i turizma, suradnju sa županijskim, gradskim i općinskim turističkim zajednicama i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma, utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih obje-kata, razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata, utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju, izdavanje EU potvrda za turističke vodiče, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljstva, prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.