Kontakt

UO za pravne i opće poslove te ljudske potencijale

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: Gordana Pađen dipl. iur.

Telefon: 053/588-207
Fax: 053/572-436
E-mail: gordana@licko-senjska.hr
E-mail: tajnistvo@licko-senjska.hr

O odjelu Kontakt


O odjelu

Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencijale obavlja normativno-pravne, informacijsko- dokumentacijske, organizacijsko- tehničke i druge stručne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe županijskih tijela koji se odnose na: službeničke i radne odnose  službenika i namještenika u upravnim tijelima te statusna prava dužnosnika Županije; vođenje odgovarajućih evidencija, poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje i  usavršavanje  službenika  i  namještenika  te  ostale  poslove upravljanja  ljudskim  resursima; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Službeničkog suda; organiziranje  zaštite  na  radu  i  zaštite  od  požara za  potrebe  upravnih tijela Županije; vođenje brige o održavanju i korištenju službenih vozila, prijevoz župana, zamjenika  župana   i  službenika;   osiguravanje   uvjeta   radi   pravodobnog   i   nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga  svih upravnih tijela  Županije, kao što je  organiziranje poslova  čišćenja  prostora,  telefonsko  i neposredno usmjeravanje stranaka; organiziranje investicijskog i tekućeg održavanja  službenih  prostora;  civilnu  zaštitu,  zaštitu  od  požara,  vatrogastvo,  obranu  i  procjenu  šteta  od prirodnih  nepogoda: izradu  nacrta  akata  koje  donose  Župan  i  Županijska  skupština,  a koji  se  odnose  na djelokrug rada Upravnog odjela, rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju sukladno posebnim propisima, obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.