Državna imovina

Dana 30. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, dok su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d. o. o.
 
Kome se podnose zahtjevi?

Fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose: 
 

 • za građevinsko zemljište i građevine u vlasništvu Republike Hrvatske – Ličko- senjskoj županiji, osim za nekretnine na administrativnom području Grada Gospića za koje se zahtjev podnosi Gradu
 • zahtjevi organizacija civilnog društva  - Ministarstvu
 • za planinarske objekte:
  • na području nacionalnog parka ili parka prirode - javnoj ustanovi za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom Prirode
  • izvan područja nacionalnog paraka ili parka prirode - Ministarstvu
 • za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske- trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

  
Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve koji se odnose na neizgrađeno građevinsko zemljište i građevine Ličko- senjskoj  Županiji.

 
Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu zahtjeve koji se odnose na stanove i poslovne prostore podnose Ministarstvu.
  
Zahtjevi za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su oni osnivači se podnose Ministarstvu.
 
Tijela državne uprave i drugi korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske te pravne osobe s javnim ovlastima, druge pravne osobe osnovane posebnim propisom čiji je osnivač Republika Hrvatska, javna visoka učilišta, parlamentarne političke stranke i nezavisni saborski zastupnici zahtjeve za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tih tijela podnose Ministarstvu.
 
Trgovačka društva u isključivom ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske zahtjeve za dodjelu poslovnih prostora u svrhu smještaja tih društava u poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske podnose Državnim nekretninama d. o. o.

 

Upiti građana vezani uz državnu imovinu:

UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: Ana Milinković Rukavina, mag. iur.

Telefon: 053/588-266
E-mail: upiti.graditeljstvo@licko-senjska.hr
 

 • rad sa strankama na lokaciji Dr. F. Tuđmana 4, Gospić
  ponedjeljkom i petkom od 08:00 do 12:00 sati


 

Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom 

Upravljanje državnom imovinom podrazumijeva sve sustavne i koordinirane aktivnosti i dobre prakse kojima država racionalno, transparentno i javno upravlja državnom imovinom i s njom povezanim obvezama, u ime i za račun građana s ciljem održivog razvitka Republike Hrvatske, a osobito:

 • izvršavanje svih vlasničkih ovlasti i preuzimanje svih vlasničkih obveza za državnu imovinu,
 • sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva Republike Hrvatske u korist druge pravne ili fizičke osobe
 • poduzimanje svih radnji u svezi s državnom imovinom s pažnjom dobrog gospodara i načelima upravljanja državnom imovinom radi uređenja pravnih odnosa na državnoj imovini te
 • po potrebi, utvrđivanje ili promjena namjene državne imovine.


Raspolaganje državnom imovinom podrazumijeva sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva Republike Hrvatske u korist druge pravne ili fizičke osobe, kao što su prodaja, darovanje, osnivanje prava građenja, osnivanje prava služnosti, zakup, najam, razvrgnuće suvlasničkih zajednica, zamjena, koncesija, osnivanje prava zaloga na državnoj imovini ili na drugi način te davanje na uporabu državne imovine.