Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) osnovan je Odlukom Županijske skupštine Ličko-senjske županije na XVII. sjednici održanoj 18. srpnja 2007. godine („Županijski glasnik” br. 13/07) i ovo mu je šesti saziv.

Županijska skupština donijela je 8. srpnja 2014. godine, novu Odluku o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 14/14), kojom je izvršeno usklađivanje s novim Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine” br. 41/14).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Ličko-senjske županije,  koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Županije. Pod mladima se podrazumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području Ličko-senjske županije, u dobi od navršenih 15 do 30 godina života, u trenutku podnošenja kandidature.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

 • raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koji su od interesa za mlade,
 • u suradnji s predsjednikom Županijske skupštine inicira na sjednici Županijske skupštine raspravu i donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Ličko-senjske županije te način rješavanja navedenih pitanja,
 • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Županijske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Županije,
 • daje mišljenja, prijedloge i preporuke Županijskoj skupštini o pitanjima i temama od interesa za mlade,
 • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade,
 • daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih,
 • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih,
 • potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže i daje na odobravanje Županijskoj skupštini program rada s financijskim planom radi ostvarenja programa rada Savjeta mladih, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu,
 • podnosi godišnje izvješće o svom radu Županijskoj skupštini do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Županu i objavljuje na web stranici Županije,
 • po potrebi poziva predstavnike Županije na sjednice Savjeta mladih,
 • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade te - obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Županijska skupština izabrala je 27. travnja 2022. godine, na vrijeme od tri godine.  

Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije bira se:

1. Petar Butorac – predsjednik Savjeta

    Nikolina Mrla – za zamjenicu                          

2. Mila Dračar – zamjenica predsjednika Savjeta

    Marko Murgić - za zamjenika                        

3.Tomislav Lončarić – za člana

    Ines Zlatarević - za zamjenicu                          

4. Magdalena Marković - za članicu

    Ivan Žubrinić - za zamjenika

5.  Paula Matanović - za članicu

     Ivana Pocrnić - za zamjenicu                          

6. Nella Novačić - za članicu

    Ana Starčević - za zamjenicu                          

7.  Mihael Orešković - za člana

     Anđela Abramović Orešković - za zamjenicu                          

8.  Ema Rukelj - za članicu

     Katarina Belančić - za zamjenicu                                     

9.   Andrea Rumenović - za članicu

      Ana Jelečanin - za zamjenicu                                    

10.  Nikolina Uzelac - za članicu

       Ana Šarić - za zamjenicu                                                       

11.  Karlo Župan - za člana

      Mia Binički - - za zamjenicu                          Na konstituirajućoj sjednici održanoj 20. svibnja 2022. godine, za predsjednika Savjeta mladih izabran je Petar Butorac, a za zamjenicu predsjednika Mila Dračar.

  Županijska skupština - Sve