Menu

18. sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/16-01/09
URBROJ: 2125/1-01-16-01
Gospić, 9. veljače 2016. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09. 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XVIII. sjednicu Županijske skupštine Ličko – senjske županije, koja će se održati 24. veljače 2016. godine (srijeda) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.

D n e v n i    r e d

Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika sa XVII. sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana Ličko-senjske županije za drugo polugodište 2015. godine
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske županije
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije
5. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2016. godinu
6. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Ličko-senjske županije
7. Primanje na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Ličko-senjske županije s Planom provedbe preporuka (PRILOG 1, PRILOG 2PRILOG 3PRILOG 4)
8. Davanje Mišljenja o interesu Ličko-senjske županije za izgradnju žičare ZIP LINE 1, žičare ZIP LINE 3 i poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu «Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh» na području Općine Vrhovine (PRILOG 1)
9. Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2016. godinu
10. Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada s financijskim planom Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije za 2016. godinu
11. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2015. godinu
12. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2015. godinu
13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Novalja (PRILOG)
14. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području Nacionalnog parka «Plitvička jezera», suvlasnika Dragomira Radovića, Mane Svilara i Zorke Radović iz Vrhovina
15. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Grad Otočac)
16. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije
17. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Lovinac (PRILOG)
18. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Donji Lapac (PRILOG)
19. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Luke Perkovića Brinje (PRILOG)
20. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kralja Tomislava (PRILOG)
21. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole S.S.Kranjčevića Senj (PRILOG 1, PRILOG 2PRILOG3)
22. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole A.G. Matoša Novalja (PRILOG 1PRILOG 2PRILOG3)
23. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Karlobag (PRILOG) 
24. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole «ANŽ FRANKOPAN» Kosinj (PRILOG)
25. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Perušić (PRILOG)
26. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana (PRILOG)
27. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Plitvička Jezera (PRILOG)
28. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Gimnazije Gospić (PRILOG)
29. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Strukovne škole Gospić (PRILOG)
30. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Pavla Rittera Vitezovića u Senju (PRILOG)
31. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Otočac (PRILOG)
32. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Plitvička jezera (PRILOG 1, PRILOG 2)

Napomena:
Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije www.licko-senjska.hr
Prijedlozi imenovanja za točku 16. dostavit će se prije početka sjednice.

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite tajnici Županijske skupštine Ličko – senjske županije A. Blažević (tel.: 588-207. fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) .

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

mr. Darko Milinović, dr. med., v.r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT