Menu

10. sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/14-01/26
URBROJ: 2125/1-01-14-01

Gospić, 1. rujna 2014. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske Županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), članka 22. i 102. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam X. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije koja će se održati 8. rujna 2014. godine (ponedjeljak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.

D n e v n i   r e d

Aktualni sat

1. Usvajanje Izvješća Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata i početku mandata zamjenika člana Županijske skupštine
2. Usvajanje Zapisnika s IX. sjednice Županijske skupštine
3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Gospić
4. Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenja Mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2013. godini (1. dio, 2. dio)
5. Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d. o. o. Gospić o poslovanju i stanju Društva za 2013. godinu (1. dio, 2. dio)
6. Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske županije u 2013. godini (1. dio, 2. dio)
7. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2014. godine
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2014. godine
9. Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Hrmotine
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije
11. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala- uvala Marsovka (Općina Karlobag)
12. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Zore Tomanović, Vukovar
13. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Drage Višnjić, Plitvička Jezera
14. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Marije Končar, Plitvička Jezera

Napomena: Predsjednik Mandatnog povjerenstva će Izvješće (točka 1.) podnijeti na sjednici Skupštine. Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite na tel.: 588-207 ili na fax.: 572-436, tajnici Županijske skupštine Ličko-senjske županije A. Blažević ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
mr. Darko Milinović, dr. med. v.r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT