Menu

13.sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/15-01/08
URBROJ: 2125/1-01-15-01
Gospić, 27. veljače 2015. godine

      Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09. 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XIII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske skupštine, koja će se održati 10. ožujka 2015. godine (utorak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11.00 sati.

Dnevni red

Aktualni sat
1. Usvajanje Zapisnika s XII. sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana Ličko-senjske županije za drugo polugodište 2014. godine
3. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za izračun plaće i naknade te ostvarivanje drugih prava iz rada izvršnih čelnika Ličko-senjske županije
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije
6. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini
7. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini
8. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2015. godini
9. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini
10. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2015. godini
11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Otočac
12. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje i izrada kartografskih prikaza morskih plaža s profilima plaža
13. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala – uvala Marasovka (Općina Karlobag)
14. Donošenje Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za sanaciju potpornog zida županijske ceste ŽC 6274 u uvali Trinćel – Stara Novalja
15. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika Ilije Ćuića iz Zagreba
16. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika Milana Podnara iz Plitvičkih Jezera
17. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Ličko-senjske županije
18. Donošenje Rješenja o razrješenju mrtvozornice na području Ličko-senjske županije (Općina Vrhovine) (2.dio)
19. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanje
20. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Proračun i financije
21. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarska pitanja
22. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za strateško planiranje, investicije i fondove Europske unije

Napomena:
Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite na tel.: 588-207 ili na fax.: 572-436, tajnici Županijske skupštine Ličko – senjske županije A. Blažević ili na e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S poštovanjem,
                                                                                           PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
                                                                                   mr. Darko Milinović, dr. med, v. r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT