Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu obavlja poslove iz područja planiranja, praćenja i izvršavanja Proračuna i drugih financijskih dokumenata Županije, izrađuje plan nabave i provodi postupke javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Županije, vodi evidencije o provedenim postupcima nabave i sklopljenim ugovorima te izrađuje izvješća za potrebe nadležnih tijela, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda, vodi odgovarajuće evidencije u oblasti računovodstva i knjigovodstva te ostale poslove vezane za upravljanje i raspolaganje prihodima i rashodima u vlasništvu Županije, prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

Sljedeći
Kontakt  
  Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu - Sve