Evidencijski broj nabave: 45/23JDN  

Broj objave: 2023/ 0BP-02113

Datum objave: 24.5.2023. godine

Rok za dostavu ponuda: 5.6.2023. godine do 11:30 sati