Danas, 20. ožujka 2023. godine u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 12.00 sati održana je XIII. sjednica

Županijske skupštine Ličko-senjske županije.

Od 29 članova Skupštine na sjednici je bilo nazočno od 25 do 26 članova Skupštine.

 

Uz usvojeni Dnevni red s 26 glasova «za», doneseni su sljedeći akti:

1. UsvajanjeZapisnika s XII. sjedniceŽupanijskeskupštine

     (26 glasova «za»)

2. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini

    Ličko-senjske županije za 2023. godinu

     (25 glasova «za»)

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju

    Projekta «Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora» u 2023. godini

     (25 glasova «za»)

4. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog

     standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2023. godini

    (25 glasova «za» )

5. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog

     standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2023. godini

     (25 glasova «za»)

6. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje

    Doma za starije osobe  Ličko-senjske županije u 2023. godini

    (25 glasova «za»)

7. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije

     zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2023. godini

     (25 glasova «za»)

8. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i

    gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta u uvali Dražica (Grad Novalja)

9. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje

    na području Ličko-senjske županije za 2023. godinu

    (25 glasova «za»)

10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području

      Ličko-senjske županije za 2022. godinu

    (25 glasova «za»)

11. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije

    (25 glasova «za»)

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Ličko-senjsku županiju

     (25 glasova «za»)

13. Donošenje Odluke o  osnivanju Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije

     (25 glasova «za»)

14. Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2023. godinu

     (25 glasova «za» )

15. Donošenje Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim   

      promjenama i zaštite ozonskog sloja Ličko-senjske županije

     (25 glasova «za»)

16. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu

      Republike Hrvatske za 2023. godinu

     (25 glasova «za»)

17. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Ličko-senjske županije u 2023. godini

     (25 glasova «za»)

18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga izmjene Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih

      radnika za petogodišnje razdoblje (2020. do 2024. godina) Ličko-senjske županije

     (25 glasova «za»)

19.Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području

     NP «Plitvička jezera», suvlasnika Zdravka Hrvatina iz Fažane

     (25 glasova «za»)

20. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području

       NP «Plitvička jezera», suvlasnica Nade Vukmirović i Radojke Ćurčić iz Plitvičkih Jezera

     (25 glasova «za»)

21. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području

      NP «Plitvička jezera», vlasnice Branke Dmitrašinović iz Apatina, Republika Srbija

     (25 glasova «za»)

22.Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području

     NP «Plitvička jezera», vlasnice Branke Dmitrašinović iz Apatina, Republika Srbija

    (25 glasova «za»)

23. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine - kulturnog dobra po pravu

      prvokupa na području k.o. Senj

    (25 glasova «za»)

24. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine - kulturnog dobra po pravu prvokupa

      na području k.o. Gospić

     (25 glasova «za»)

25. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije

     (25 glasova «za»)

  Novosti - Sve