O službi

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove u svezi procjene sustava unutarnjih financijskih kontrola te daje neovisna i stručna mišljenja i savjete za unaprjeđenje poslovanja Županije i njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: korisnici proračuna) izuzev u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti Županije koji uspostave unutarnju reviziju samostalno u skladu s važećim propisima, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja sredstvima.

       Služba za unutarnju reviziju izrađuje strateški i godišnji plan unutarnje revizije, mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u godini za koju se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti kao sastavni dio Izjave, provodi unutarnje revizije u upravnim tijelima Županije i njenim korisnicima proračuna, obavlja posebne revizije na zahtjev Župana, izrađuje izvješća o obavljenim revizijama, prati provedbu danih preporuka, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima i predlaže mjere za njihovo otklanjanje i unaprjeđenje poslovanja, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.