LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA (ZDA) organizira i provodi

ARHITEKTONSKO – URBANISTIČKO – KRAJOBRAZNI, javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju

PROJEKTNI NATJEČAJ ZA IZRADU MEMORIJALNOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

Ličko – senjska županija, Dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić, OIB: 40774389207, Telefon:+385 53 588 238

E-adresa: racunovodstvo@licko-senjska.hr, Internetska adresa: https://licko-senjska.hr/, Kontakt osoba: Zrinka Mraović, e-adresa: zrinka.mraovic@licko-senjska.hr, Odgovorna osoba:    Ernest Petry, mag. iur. univ. spec. oec.-MBA, župan

PROVODITELJ I ORGANIZATOR: Društvo arhitekata Zadra, Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB:61787112557, tel: +385 99 707 4565, e-adresa: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com, odgovorna osoba: Petar Kozina, dipl.ing.arh., e-adresa: petar.kozina@gmail.com, tel: +385 99 707 4565

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: MK PROJEKT d.o.o., Ulica Tome Masaryka 21, Varaždin,

OIB: 55130877937, Odgovorna osoba: Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica A 3310

E-adresa: maja.kireta77@gmail.com

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI HKA: 156-24/GS-AUK/NJN

EVIDENCIJSKI BROJ IZ PLANA JAVNE NABAVE: 12/24 JN

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ: Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA: Projekt izgradnje Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko – senjske županije.

PRAVO SUDJELOVANJA: imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet je da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt  upisan u imenik ovlaštenih arhitekata. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je Provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.

NATJEČAJNI ELABORAT

Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj poveznici (link) s poslužitelja: http://gofile.me/3X8pr/scELEvlJy

ROKOVI NATJEČAJA

Početak Natječaja je 10.06.2024. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 08.07.2024.

Pitanja se postavljaju putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi.

Objava odgovora na pitanja do 16.07.2024.

Na pravodobno postavljena pitanja, pisana pitanja i odgovori bit će objavljeni do zadanog roka u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama https://eojn.nn.hr, na www.zda.hr.

Rok predaja natječajnih radova je 26.08.2024.  (ponedjeljak) do 15:00h bez obzira na način dostave. Natječajni radovi dostavljaju se u pisarnicu na adresu Naručitelja (raspisivača):

Ličko – senjska županija

Dr. Franje Tuđmana 4

53 000 Gospić, Republika Hrvatska

s naznakom „Projektni natječaj: Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko – senjske županije, evidencijski broj nabave 12/24 JN“ – NE OTVARAJ

Natječajni rad sastoji se od dva dijela:

1. dio koji se dostavlja kroz EOJN RH (obrazac projekta),

2. dio koji se dostavlja fizički Ocjenjivačkom sudu na ocjenjivanje (natječajni rad).

Sudionici projektnog natječaja obavezno dostavljaju obrazac projekta kroz EOJN RH, dok se natječajni radovi dostavljaju fizički izvan sustava EOJN.

ČLANOVI I ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNIK:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi OS-a:

1. Goran Rako dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS-a

2. Antun Sevšek dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

3. Krešimir Damjanović mag.ing.arch., predstavnik provoditelja

4. Ernest Petry, mag.iur., predstavnik raspisivača

5. Pajo Brkljačić, predstavnik raspisivača 

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda

1. Nera Nejašmić Kozina, mag.ing.arch., mag. art., ovlašteni arhitekt

Tehnička komisija

1. Renato Pajdek, mag. ing. arch., ovlašteni arhitekt

2. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Tajnik natječaja

1. Domagoj Diklić, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 37.162,00 € neto, odnosno cca 48.682,00 € bruto*.

Ako do zadanog roka pristigne najmanje pet radova koji su u skladu s Uvjetima natječaja, ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Nagrade prema redoslijedu            Broj nagrada             Neto iznos        Bruto iznos

1. nagrada                                            1                      14.865,00 €      19.473,00 €

2. nagrada                                            1                      9.291,00 €        12.170,00 €

3. nagrada                                            1                      5.574,00 €        7.303,00 €

4. nagrada                                            1                      4.459,00 €        5.842,00 €

5. nagrada                                            1                      2.973,00 €        3.894,00 €

KRITERIJI

Isključiti će se radovi:

-Predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja

-Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja

-Čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja

-Koji nisu u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima

  natječaja.

Pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

-Prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst

-Prostorna i oblikovna kvaliteta

-Ostvarena funkcionalnost, fleksibilnost, održivost i kvaliteta javnog prostora

-Realizacija programskih, funkcionalnih i kvalitativnih zahtjeva

-Suvremenost izričaja

-Racionalnost i ekonomičnost rješenja

-Stupanj i iscrpnost odgovora na sva pitanja postavljena programom

-Stupanj cjenovne argumentacije

Provedivost: Natječaj je raspisan u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 85/14) i Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).

Dokumenti za preuzimanje

  Novosti - Sve