REPUBLIKA HRVATSKA

   LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

   KLASA: 024-03/23-01/39

   URBROJ: 2125-01-23-1

   Gospić, 06. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21-pročišćeni tekst),  članka 22., članka 102. i 106. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21-pročišćeni tekst), sazivam XVII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati 13. prosinca 2023. godine (SRIJEDA), u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 12.00 sati.

 

D n e v n i    r e d

Aktualni sat

Točka 1:

Usvajanje Zapisnika sa XVI. sjednice Županijske skupštine

Točka 2:

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Ličko-senjske županije za 2022. godinu

Točka 3:

Donošenje Odluke o prijenosu dugotrajne nefinancijske imovine

Točka 4:

Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2023. godinu

Točka 5:

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2023. godini

Točka 6:

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2023. godini

Točka 7:

Donošenje II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Ličko-senjske županije za 2023. godinu

Točka 8:  

Proračuna Ličko-senjske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Točka 9:

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2024. godinu s projekcijom plana za 2025. i 2026. godinu

Točka 10:

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2024. godinu

Točka 11:

Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada s Financijskim planom Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije za 2024. godinu

Točka 12:

Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Ličko-senjske županije za 2024. godinu

Točka 13:

Donošenje Programa javnih potreba u sportu Ličko-senjske županije za 2024. godinu

Točka 14:

Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Gospić za 2024. godinu

Točka 15:

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 2024. - 2027. godine

Točka 16:

Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2024. godinu

Točka 17:

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2023. godinu

Točka 18:

Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Ličko-senjske županije za 2024. godinu

Točka 19:

Zaključka po Izvješću o radu Župana Ličko-senjske županije za prvo polugodište  2023. godine

Točka 20:

Zaključka po Izvješću o primanju na znanje Izvješća o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske županije u  2021. i 2022. godini

Točka 21:

Odluke o uspostavljanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab-Lun-Rab

Točka 22:

Zaključka o davanju suglasnosti za ugovaranje međužupanijske linije u javnom  prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab – Lun – Rab

Točka 23:

Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije

Točka 24:

Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije za 2025. godinu

Točka 25:

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Točka 26:

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o nabavi godišnje opskrbe gorivom Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

Točka 27:

Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u vlasništvu Aleksandre Nešić iz Sremčice, Republika Srbija zastupana po odvjetniku Tinu Zdravkoviću iz Zagreba

Točka 28:

Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u suvlasništvu 2/4 dijela Radojke Ćurčić i Milana Mirića iz Plitvičkih Jezera

Točka 29:

Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u suvlasništvu 1/2 dijela Milana Hodaka i ½ dijela Josipe Hodak iz Plitvičkih Jezera

Točka 30:

Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članice Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije

 

Napomena:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

Konačni prijedlog Odbora za izbor i imenovanje za točku 30. dostavit će se prije sjednice.

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite Vesni Stručić, p.o. pročelnici Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću (tel.: 588-205 ili 207, e-mail: vesna.strucic@licko-senjska.hr ili skupstina@licko-senjska.hr).

         

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 P R E D S J E D N I K

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Marijan Kustić

 

DNEVNI RED 5. SJEDNICE ODBORA ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I SPORT

DNEVNI RED 14. SJEDNICE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE

DNEVNI RED 15. SJEDNICE ODBORA ZA PRORACUN I FINANCIJE

DNEVNI RED ZA 15. SJEDNICU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

  Novosti - Sve