Kontakt

UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
P.O. Pročelnik: Mario Barković, dipl.ing.

Telefon: 053/588-266
Fax: 053/658-066
E-mail: mario.barkovic@licko-senjska.hr

O odjelu Javni pozivi Dokumenti Obavijesti Gospodarenje otpadom Kontakt Izvješće o tržištu nekretnina


O odjelu

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo obavlja poslove izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja dozvola za promjenu namjene i uporabu građevina te poslove tehničkog pregleda građevina. U Odjelu se izdaju uvjerenja, potvrde, obavijesti, informacije, ovjeravaju geodetski elaborati, zaprimaju se prijave početka građenja i početka radova na uklanjanju građevina i prosljeđuju nadležnim tijelima, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i drugih područja iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima, vodi postupak za donošenje odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja Županije.

U Odjelu se obavljaju poslovi zaštite očuvanja i unaprjeđenja stanja okoliša, očuvanja zaštite prirode iz nadležnosti Županije u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode, poslovi vezani za poboljšanje energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Županije, poslovi temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, poslovi komunalnog gospodarstva i postupanja s otpadom te informatizacije poslovanja.

Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

  • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade, izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu, u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen,
  • izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje), provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji, donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja, određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište, utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
  • područje vlasništva i stvarnih prava, donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
  • obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu,
  • rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi,
  • te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.                

U Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo ustrojena su tri Odsjeka:

  • Odsjek za zaštitu okoliša, stambeno zbrinjavanje i procjenu vrijednosti nekretnina
  • Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo
  • Odsjek za imovinsko-pravne poslove i komunalno gospodarstvo