Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću obavlja poslove iz područja organizacije rada Županije i njenih tijela (Župana, Skupštine i njihovih radnih tijela) unapređenja rada lokalne i područne samouprave, suradnje s drugim jedinicama samouprave, državnim tijelima i udrugama nacionalnih manjina Županije, obavlja poslove uredskog poslovanja, osim prijema i otpreme pismena za pojedini Odjel izvan sjedišta Županije, poslove izdavanja službenog glasila Županije te ostale poslove kojima se osigurava redovno funkcioniranje tijela Župana i Županijske skupštine i njihovih radnih tijela.

     Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću obavlja i poslove protokola i odnosa s javnošću za sva tijela Županije, poslove informatizacije poslovanja za sva tijela Županije, izuzev Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i  službenih  mrežnih stranica Županije, planiranje potreba, nabavu i održavanje informatičke i telekomunikacijske opreme te programskih rješenja, predlaganje i provođenje mjera i postupaka informacijske sigurnosti. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

     Poslovi iz stavka 1. i 2. posebno se odnose na:

stručne, pravne i tehničke poslove iz djelokruga rada Župana i Županijske skupštine, kao i pružanje pravne pomoći upravnim tijelima Županije u primjeni propisa iz djelokruga rada Župana i Županijske skupštine, suradnju s jedinicama lokalne samouprave u Županiji, državnim tijelima, Vijećem i predstavnikom nacionalne manjine na razini Županije, provođenje nadzora trošenja sredstava dobivenih iz proračuna Županije za provedbu aktivnosti utvrđenim programima rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te ostale poslove kojima se osigurava redovno funkcioniranje Župana, Županijske skupštine i njihovih radnih tijela, organiziranje poslova iz područja protokola i informiranja, obavljanje poslova uredskog poslovanja i arhive, izdavanje službenog glasila Županije, vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa liste birača, poslove u svezi s izborom i imenovanjima dužnosnika Županije, rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Ličko-senjske županije, rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju sukladno posebnim propisima, obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

Sljedeći
Kontakt  
  UO za poslove župana, županijske skupštine te odnosa s javnošću - Sve