Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje, obavlja poslove iz područja financiranja programa javnih potreba udruga, obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstva, socijalne skrbi, demografije i mladeži i odnosa s udrugama iz navedenih područja, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije.

     U upravnom odjelu obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u zdravstvu i socijalnoj skrbi te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama. Rješava u prvom stupnju po zahtjevima za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija) i rješava u drugom stupnju po žalbama pravnih i fizičkih osoba na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja socijalne skrbi, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

     Obavlja i poslove državne uprave povjerene Županiji određene zakonom koji se odnose na:

- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osi-guranje neosiguranih osoba te osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe, izdavanje objava za povlašteni prijevoz,

- područje prikupljanja i pružanja humanitarne po-moći u RH, ovjeru knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari, obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), po-vrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu, rješava o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.  

  Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje - Sve