REPUBLIKA HRVATSKA

   LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

   KLASA: 024-03/24-01/03

   URBROJ: 2125-01-24-1

   Gospić, 21. veljače 2024. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21-pročišćeni tekst),  članka 22., članka 102. i 106. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21-pročišćeni tekst), sazivam XVIII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati 27. veljače 2024. godine (UTORAK), u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 13.00 sati.

 

D n e v n i    r e d

Aktualni sat

 1. Usvajanje Zapisnika sa XVII. sjednice Županijske skupštine
 2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2023. godinu
 3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva  za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2023. godinu
 4. Donošenje Odluke o donošenju Plana razvoja otoka Ličko-senjske županije do 2027. godine Teritorijalne strategije razvoja otoka Ličko-senjske županije u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. kao dopune Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027.godine
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju Projekta «Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora» u 2024. godini
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije o pristupaniu realizaciji Projekta «Skriveni svijet ličkih šuma i voda»
 7. Donošenje Odluke o pristupanju realizaciji Projekta «GUSTI – Gastro UpScaled Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy»
 8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora za Projekt «CAMPUS»
 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora za Projekt «FOODPRINT»
 10. Donošenje Odluke o davanju posebne upotrebe pomorskog dobra u svrhu gradnje građevine infrastrukturne namjene – vodnogospodarskog sustava na k.č.br. 1324, 1361, 1365, 1388, 2179/1 k.o. Lukovo Šugarje
 11. Donošenje Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja za luke županijskog i lokalnog značaja
 12. Donošenje Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj za luke županijskog i lokalnog značaja
 13. Donošenje Odluke o utvrđivanju načina indeksacije koncesijske naknade utvrđene odlukama o davanju koncesija na pomorskom dobru
 14. Donošenje Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Odluke o donošenju Mreže javne zdravstvene službe
 15. Donošenje Odluke o proširenju djeltanosti Doma za starije osobe Ličko-senjske županije
 16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za  2024. godinu
 17. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2024. godinu
 18. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2024. godini
 19. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2024. godini
 20. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije osobe  Ličko-senjske županije u 2024. godini
 21. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2024. godini
 22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske  županije
 23. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije
 24. Donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine
 25. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2024. godinu
 26. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2024. godinu
 27. Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2024. godinu 
 28. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u suvlasništvu Miroslava i Radovana  Ćuića iz Zagreba
 29. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u vlasništvu Anke Ujdur iz Jezerca
 30. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u vlasništvu Ane Marije Azenić iz Vukovara

 

      Napomena:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite Vesni Stručić, p.o. pročelnici Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću (tel.: 588-205 ili 218, e-mail: vesna.strucic@licko-senjska.hr ili skupstina@licko-senjska.hr).

       

                                                                                                                                                                                     S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                             P R E D S J E D N I K

                                                                                                                                                                                       Marijan Kustić

 

DNEVNI RED 3. SJEDNICE ODBORA ZA  GOSPODARSKA PITANJA

DNEVNI RED 4. SJEDNICE ODBORA ZA  POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

DNEVNI RED 4. SJEDNICE ODBORA ZA  ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB OD 27. 02.2024.

DNEVNI RED 6. SJEDNICE ODBORA ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I SPORT OD 26. 02. 2024.

DNEVNI RED 15. SJEDNICE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE  OD 27. 02. 2024.

DNEVNI RED 16. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE OD 27. 02. 2024.

  Novosti - Sve