TRANSPARENTNOST PRORAČUNA LIČKO -SENJSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 144. stavka 10. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) objavljuju se informacije o trošenju proračunskih sredstava na linku:

TRANSPARENTNOST PRORAČUNA LIČKO -SENJSKE ŽUPANIJE

 

CERTIFIKAT ISO 9001

CERTIFIKAT UPRAVLJANJA KVALITETOM - ISO 9001:2015

 

U prostorijama Ličko-senjske županije, 24. siječnja 2023. godine,  upriličena je dodjela certifikata prema normi ISO 9001:2015 od strane direktora certifikacijske kuće Bureau Veritas Certification za Hrvatsku Željka Pehara.

Certifikat upravljanja kvalitetom uručen je Ličko-senjskom županu Ernestu Petryju i Zamjenici župana Jasni Orešković Brkljačić. 

Direktor certifikacijske kuće Bureau Veritas Certification za Hrvatsku Željko Pehar naglasio je da se norma ISO 9001:2015 odnosi isključivo na korisnike usluga Ličko-senjske županije kao i na stalno poboljšanje radnih procesa.

Dobivanje certifikata je dug postupak u kojem Županija analizira sve procese koji garantiraju najveću kvalitetu za dobrobit svojih korisnika.

Certifikat sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 koji je na temelju privedenih aktivnosti dodijeljen Ličko-senjskoj županiji poželjan je dokument prigodom prijavljivanja projekata za sredstva iz EU fondova.

 

 

 

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Temeljem članka 37. stavka 1. točke a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) imenovana je službenica za zaštitu podataka u Ličko-senjskoj županiji.

Službenk za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

a)    informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;

b)    praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;

c)    pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;

d)    suradnja s nadzornim tijelom;

e)    djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Ispitanici mogu kontaktirati službenika za zaštitu podataka u pogledu svih pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz ove Uredbe.

Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice.

Službenik za zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. Voditelj obrade ili izvršitelj obrade osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa.

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

 

INTERNETSKO SAVJETOVANJE - IZMJENE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU LSŽ ZA RAZDOBLJE OD 2024.-2028.

IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

OBRAZAC SAVJETOVANJA - PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA UPRAVLJANJA PD


Izvješće o provedenom savjetovanju

P R O G R A M POTPORA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2024. –2027.

Obrazac savjetovanja


IZVJEŠĆE PLAN UOBIČAJENIH MJERA

Godišnji Plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Ličko-senjske županije za 2024/2025. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju


 

Plan davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2024. godinu

Plan davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2024. godinu - TABLICA

Obrazac savjetovanja - Godišnji plan davanja koncesija u 2024.


Izvjesce o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra

SNIMAK STVARNOG STANJA KRIVAČA

Obrazac savjetovanja - javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra


Plan savjetovanja tijela Ličko-senjske županije s javnošću u 2024. godini


IZVJESCE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI BILUĆA

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra

Snimak stvarnog stanja - naselje Biluća

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju


Izvješće  o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2028. GODINE

Internetsko savjetovanje Plan upravljanja pomorskim dobrom

Obrazac savjetovanja Plan upravljanja pomorskim dobrom


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2027. GODINE

Obrazac savjetovanja


PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Obrazac savjetovanja


Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA  ZA PODRUČJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE,ZA 2023.GODINU

Obrazac savjetovanja


Plan savjetovanja tijela Ličko-senjske županije s javnošću za 2023. godinu


OBRAZAC - IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - PLAN RAZVOJA

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Obrazac savjetovanja


PLAN DJELOVANJA u području prirodnih nepogoda za područje Ličko-senjske županije za 2023. godinu

Obrazac_savjetovanja


Izvješće o provedenom savjetovanju Plan razvoja LSŽ do 2027. godine

Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine

Obrazac sudjelovanja s zainteresiranom javnošću Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine


Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću - Plan zaštite od požara

Prijedlog Odluke o usvajanju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Ličko-senjske županije i donošenju Plana zaštite od požara Ličko-senjske županije

obrazac sudjelovanja s zainteresiranom javnošću - Plan zaštite od požara 2022

Plan ZOP-a


NACRT PRIJEDLOGA KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Obrazac savjetovanja

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 


Program poticanja razvoja malog gospodarstva 2022-2025

Obrazac Javno savjetovanje Program poticanja razvoja malog gospodarstva 2022-2025


IZVJEŠĆE O ODRŽANOM SAVJETOVANJU PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI 2022.-2025. GODINA

JAVNO SAVJETOVANJE Program potpora poljoprivredi 2022.-2025. godina

OBRAZAC - Javno savjetovanje - Program poljoprivrede 2022-2025


IZVJEŠĆE O ODRŽANOM SAVJETOVANJU


Javno savjetovanje 2022. godina

Nacrt Godišnjeg Plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Ličko- senjske županije za 2021/2022. godinu


PLAN savjetovanja tijela Ličko-senjske županije s javnošću u 2021. godini 


- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ličko-senjske županije i
Obrazac

- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine i
Obrazac


IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE OD 2016.-2020. GODINE

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Župana Ličko-senjske županije

Izvješće o provedenom Javnom savjetovanju


Godišnji Plan zaštite od divljači

Izvješće - Plan UMSŠD lovstvo

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

Izmjene i dopune programa

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrtu prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("NN" br. 25/13 i 85/15) Župan Ličko-senjske županije donio je 30. prosinca 2020. godine Plan savjetovanja tijela Ličko-senjske županije s javnošću u 2021. godini, koji je objavljen u ("Županijskom glasniku" br. 38B/20).

 

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

  • Jurica Devčić oec. , Viši referent za informiranje i tehničku podršku
  • Sjedište: dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
  • Tel: +385 (0)53 588-201
  • Fax: +385(0)53 572-100
  • e-mail: jurica.devcic@licko-senjska.hr

Ličko – senjska županija javnost informira putem službene web stranice www.licko-senjska.hr na način objave dokumenata i informacija koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće načine: 

putem telefona na broj: +385 (0)53 588 201

putem faxa na broj: +385 (0)53 572 100 

1. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: jurica.devcic@licko-senjska.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

2. poštom na adresu: Ličko – senjska županija, dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

3. osobno na adresu: Ličko – senjska županija, dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Obrasci

Naknada za pristup informacijama

Ličko – senjska županija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija temeljem članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13).

Naknada se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ br. 12/14) koje je donijela Povjerenica za informiranje. Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kune
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o veličini memorije – 210 kuna
za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

NAPOMENA:

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga. Visinu  naknade  stvarnih  materijalnih  troškova i troškova dostave  za  usluge  koje  nisu  navedene,  Ličko – senjska  županija  odredit će  na  način  da  u  visinu  naknade  zaračuna  prosječnu  tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije, te trošak poštanskih usluga.

Ukoliko iznos naknade prelazi 150,00 kuna, od korisnika informacije će se zatražiti da unaprijed, u roku od osam dana položi na žiro – račun Ličko – senjske županije očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave. Po primitku dokaza o izvršenoj uplati, Ličko – senjska županija će dostaviti korisniku traženu informaciju. U  slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Iz  razloga  učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Ličko – senjska županija  može  odlučiti da korisniku  prava  na  informaciju  ne  zaračuna   troškove  koji  nastaju  pružanjem  i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

Pravo na pristup informacijama uređuju:
Opći propisi

Propisi EU

  • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
  • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti

 IZVJEŠĆE

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu  Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije

Dokumenti za preuzimanje